پیام جدید
نوع پیام :
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
در صورتیکه دانشجو هستید : رشته تحصیلی
شماره دانشجویی
پست الکترونیک :
 
تلفن : ثابت
همراه
آدرس پستی : استان
شهر
ادامه آدرس
کد پستی
پلاک
خلاصه یا عنوان پیام
واحد یا فرد مورد شکایت
متن پیام
آیا برای این موضوع به مرجع دیگری شکایت کرده اید ؟
نام مرجع
توجه : در صورتی که تمایل دارید از نتیجه مطلع شوید لطفاً شماره تماس یا آدرس پست الکترونیکی خود را قید فرموده و کد دریافتی را یادداشت فرمائید.بروزرسانی کد امنیتی